Zábavný klub pořádá Dům dětí a mládeže v Čáslavi ve spolupráci se ZŠ Čáslav Náměstí.  Je určen pro žáky 3. – 5. třídy naší školy.

Provozní doba

11.25 – 15.30 hodin

V učebně určené pro zábavný klub nabízíme žákům pod pedagogickým dohledem možnost spontánní a organizované činnosti. Veškerou činnost provádíme formou hry na základě dobrovolného a momentálního naladění dětí, aby nedocházelo k jejich přetěžování.

Pro svou činnost může klub využívat i další prostory školy, jako jsou např. počítačová učebna, školní kuchyňka, tělocvična a hřiště. Je vybaven společenskými a vědomostními hrami, potřebami pro výtvarné a pracovní činnosti, sportovním náčiním, míči, švihadly aj.

Náplň zábavného klubu

smysluplné využití volného času žáků po vyučování vedení žáků k poznávání sebe sama, k umění komunikace s druhými a tím k utváření pozitivních mezilidských vztahů

Činnost zábavného klubu

odpočinková – četba, vyprávění příběhů, promítání, společenské hry atd.

aktivní – vědomostní kvízy, soutěže, tvořivá a výtvarná činnost, pobyt v tělocvičně, na hřišti atd.

mimořádná – návštěvy výstav a knihovny