M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle
§ 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst.
2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a
vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost
studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů.

II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho
vydání.

Odůvodnění: 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým
vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým
koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz
vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením
onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší
riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora
uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení
šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území
České republiky.  Neprodlená realizace
tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné
nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den
nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA                                                                                         

ministr zdravotnictví

Bližší info zde: http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html