Pravidla antigenního testování – září 2021

Kdo ne/bude testován a jak často? 

Testování se týká všech dětí a žáků základních škol, žáků v denní formě vzdělávání středních škol a konzervatoří. 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, v termínech 1. a 2. září (v tomto případě může ředitel rozhodnout, že pro přípravné třídy, přípravné stupně, první třídy a třídy s žáky 1. tříd a žáky vyšších ročníků bude prvním testovacím dnem 2. září), 6. září a 9. září 2021.  Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorech nasazená rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor) 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). 

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).  

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování. 


Co s dětmi/žáky, kteří se odmítnou testovat? 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest (rozuměno u dětí a žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.  

Jakými testy se bude testovat a jsou dispozici kopie certifikátu k dodaným testovacím sadám? 

Je žádoucí, aby testování v období 1. – 9. září 2021 proběhlo primárně právě antigenními testy GENRUI (neboť byly zakoupeny v rámci veřejné zakázky ve které byly specifikovány vyšší nároky na kvalitu a spolehlivost testů, než v předchozích případech). 

MŠMT disponuje rozhodnutím MZd, kterým je povoleno žadateli (BATIST Medical a.s.)  uvést na trh a do provozu diagnostický zdravotnický prostředek in vitro SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold), jehož výrobcem je Genrui Biotech Inc., pro použití laickou osobou; Prohlášení o shodě spolu s certifikátem vydaným oznámeným subjektem pro diagnostický zdravotnický prostředek in vitro určený pro sebetestování; Registraci výrobce v Registru zdravotnických prostředků SÚKL. Všechny výše uvedené dokumenty tvořily součást nabídky dodavatele a jsou přílohou kupní smlouvy. 


Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno? 

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021 (viz ZDE ), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat. . 

Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu). 

Pedagogičtí pracovníci, kteří dohlížejí na testy, nejsou zdravotníci a nemají na to kvalifikaci. Nevadí to? 

Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet na činnostech souvisejících se samoodběrem, budou fakticky vykonávat nad žáky dohled, resp. bude se jednat o „práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole“ podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. 

Dohled nad samoodběrem lze přirovnat k činnostem, kdy pracovník dohlíží na dodržování hygieny, obdobně jako v případě výskytu jiné infekční nemoci ve škole. Úkony související se zjišťováním aktuálního zdravotního stavu dětí a žáků, které mají eliminovat podezření na výskyt nemoci COVID-19, nejsou úkony, které vyžadují odbornost v oblasti zdravotnictví, ale pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si děti nebo žáci sami provedou test. 

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb. platí, že „dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam. 

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). 

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole? 

  1. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti  
  2. Nezletilé dítě nebo žák– škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe;  
  3. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 
  4. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. 
  5. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem a žákům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 
  6. Děti a žáci, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovaným dítětem nebo žákem automaticky neopouštějí školu v přírodě/adaptační kurz, ale v tomto případě provede místní šetření místně příslušná KHS, která rozhodne o následném postupu 

Jak postupovat v případě pozitivního výskytu ve školských ubytovacích zařízeních? 

V případě, že je pozitivně testované dítě nebo žák ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, karanténu či izolaci dotčených osob má na starosti místně příslušná KHS, která provádí místní šetření. 


Jak zařídit izolaci pro pozitivně testované? 

Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Doporučuje se tento prostor vybavit umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, s mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipována a označena samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a která nesmí být v době využití izolace používána dalšími osobami. 


Kdy se mohou pozitivně testované osoby vrátit do školy? 

Osoba s (potvrzeným ze zdravotnického zařízení) pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce / do zaměstnaní po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy. 


Jsou testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění? 

Ne. Tyto testy jsou hrazeny z Fondu solidarity EU. 


Mohu být i děti v přípravných třídách ZŠ testovány až 2. 9. 2021? 

Ano. Škola může rozhodnout, že se děti v přípravných třídách základní školy, přípravného stupně základní školy speciální a 1. ročníku základní školy nebo třídy základní školy tvořené žáky 1. a jiných ročníků preventivně testují až 2. září.  

Do té doby se všichni řídí obecnými pravidly pro nošení ochranného prostředku, tj. ve společných prostorech je povinno nosit, pokud jsou děti a žáci usazeni, tak ta povinnost není.