Ing., Bc. Olga Schüllerová

Telefon: 607 864 407

E-mail: schullerova@zscaslav.cz

Konzultační hodiny: úterý 11.30 – 12.15 hod.

V každé škole je třeba vytvořit pro žáky bezpečné prostředí a příznivé klima nejen pro výuku, ale i pro každodenní setkávání se svými spolužáky a kamarády.

Jako metodik prevence na naší škole poskytuji poradenské služby spolu s výchovným poradcem. Vykonávám činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých aktivitách vedu písemnou dokumentaci.

Vytvářím a realizuji minimální preventivní program za účelem sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení (aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, rasismu, násilí, vandalismu, gamblerství, poruchy příjmu potravy a dalších). Koordinuji vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti, spolupracuji s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky za účelem zlepšování podmínek pro práci v třídním kolektivu.

Koordinuji spolupráci školy s Policií ČR, Městskou policií, OSPOD, krizovými centry, kurátory a dalšími institucemi. V případě potřeby poskytuji přímou pomoc žákům a jejich rodičům. Poskytuji informační a metodické materiály.