Výchovný poradce

Prevence sociálně-patologických jevů

Školní psycholog