Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 

Seznam členů školské rady ZŠ Čáslav Náměstí

Mgr. Petra Reimannová – předsedkyně školské rady

Mgr. Lenka Tlapalová

Mgr. Marie Železná

Ing. Antonín Hejzlar

Bc. Jiřina Kožená

Hana Řezníčková

Pavla Ronovská

Jitka Výborná

Dagmar Kasalová