Mgr. Jitka Rambousková

Telefon do školy: 327 313 015

E-mail: rambouskova@zscaslav.cz

Konzultační hodiny pro veřejnost: úterý 8:45 – 9:30

Konzultace je možná i v jiném čase po telefonické či e-mailové domluvě.

Pro žáky je výchovná poradkyně k dispozici kdykoli v době její přítomnosti.

Nabízí:

 • pomoc při řešení pedagogických a psychologických otázek integrovaných
  žáků, žáků s SPU a SPCH
 • zprostředkování kontaktů s organizacemi, které se zabývají problematikou výchovných a výukových obtíží
 • informace o jednotlivých středních školách a středních odborných učilištích z hlediska možnosti dalšího vzdělávání žáků

Informace pro vycházející žáky:

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2019.

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.

Naše škola vydá každému žákovi 2 přihlášky v měsíci lednu 2020.

Termín konání přijímacích zkoušek na střední školy:  bude upřesněn

Náhradní termíny pro případ nemoci: bude upřesněn

Přijímací zkoušky se konají jednotně z českého jazyka a literatury a z matematiky

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte lepší výsledek z každého testu.

V březnu vydá naše základní škola na základě žádosti zákonného zástupce zápisový lístek oproti podpisu.

Zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední školu, kam opravdu chce, aby jeho dítě nastoupilo. Může jej uplatnit pouze jednou.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

V případě nepřijetí může žák nebo jeho zákonný zástupce do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat k rukám ředitele školy odvolání proti nepřijetí, nebo si může vyhledat další možnosti ve druhém kole na www stránkách krajského úřadu nebo se informovat přímo na SŠ.

Vyplnění přihlášky na střední školu:

 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
 2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
 3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
 4. Název a adresa střední školy – jsou uvedeny na webových stránkách školy.
 5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
 6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ si nevšímejte, ta není pro Vás.
 7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonný zástupce (jeden z rodičů).
 8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.
 9. Nezapomeňte napsat termín přijímacího řízení!
 10. Druhou stranu přihlášky vyplňte spolu s třídním učitelem, píší se sem chování a předměty  za celý osmý a pololetí devátého ročníku. Známky nevyplňujte!
 11. Na druhou stranu přihlášky se NEPODEPISUJTE! Tam se podepíše ředitel školy.
 12. Schopnosti, vědomosti…. – nevyplňujte.

Kde sehnat další informace:

www.scio.cz  www.msmt.cz www.atlasskolstvi.cz www.infoabsolvent.cz